Underground Yoga School

Underground Yoga School – kurz jógy nejen pro instruktory

Zahájení nového běhu 28.9.2024

Kurz jógy pro instruktory – Underground Yoga School vznikl v roce 2017 a to poněkud spontánně na základě „poptávky“ účastníků jednodenního semináře jehož tématem byla technika dýchání a předklonových ásan v pražské Jógovně. Jedná se o sérii kurzů, ve kterých nabízím a předávám zkušenosti nasbírané v průběhu téměř 30-ti let jógové praxe a 23 let výuky dynamického jógového cvičení zejména instruktorům, ale nejen jim, ale také každému zájemci, který praktikování jógy bere jako soustavnou činnost, jako „životní způsob“.

Mnohdy máme zažity stereotypy za jejichž hranici nás nenapadne nahlédnout. Týká se to i cvičení jógy. Stát, dýchat, předklánět či zaklánět se lze mnoha způsoby. Ne všechny ale budou stejně efektivní… ‘Vrůstání’ do ásan je dlouhodobý proces. Proto neumím nikoho ásánam naučit, pouze vysvětluji a navádím na postupy a techniky, které se mně osvědčily, které nemusí být zcela běžné, ale také nemusí každému vyhovovat. Nic nenutím a nachávám pak na každém účastníkovi, ať si s těmito návody naloží dle svého uvážení:). Tento přístup vychází z toho, že jógové cvičení neberu jako něco definitivního, dogmatického, ale jako experimentální činnost, kdy každý sám za sebe celý život hledá, jak s aktuálně danými fyzickými a duševními možnostmi praktikovat tak, aby to přinášelo co nejlepší výsledky v rovině zdraví, mobility a sebeuvědomění.

Underground Yoga School není určena začátečníkům. Celý cyklus 5-ti seminářů je určen zejména tomu, kdo již má s cvičením jógy a to zejména dynamických forem  (power yoga, vinyasa, ashtanga, atp.) zkušenosti. Přínosem by měl být zejména instruktorům, pro které je nádavkem na závěr cyklu připravený speciální seminář zaměřený na problematiku výuky a adjustmentu. Absolventi z řad instruktorů, kteří absolvují celý kurz, obdrží při splnění podmínek diplom (neakreditovaný MŠMT) potvrzující absolvování. Pokud máte o absolvování UYS zájem, tak vám doporučuji zvážit zda již máte skutečně z cvičením jógy nějaké zkušenosti, zda máte alespoň částečně rozvinutou vnímavost k vlastnímu tělu a hlavně ochotu dále pracovat na jejím prohloubení.

Underground Yoga School - diplom
Underground Yoga School – diplom

Program jednotlivých víkendových seminářů

1. Úvodní seminář, jehož mottem je: „Všechno je jinak. Ne však vždy…“

Cílem tohoto setkání bude narušení představ o pokročilosti naší dosavadní praxe. Ač celý cyklus seminářů je praktický, během tohoto víkendu se nevyhneme nezbytnému výkladu ozřejmujícímu z jakých základů vycházím, jaká je historie dynamického jógování a že názor: „Dělají to tak všichni, tak to musí být správně“, nemá v józe místo! Prakticky i teoreticky rozebereme „normální a přirozené“ dýchání. Ostatně o dýchání bude celý tento kurz jógy. Podrobně projdeme ashtangové pozdravy slunci Surja namaskár A a B. Vyzkoušíme, jak se umíme předklánět, jak nám fungují nohy a vůbec jak moc máme či nemáme tělo pod kontrolou. Během tohoto setkání se podrobněji seznámíme se základní krátkou variantou sestavy dynamické jógové sestavy kterou učím a v rozšířené podobě sám praktikuji.

2. Předklony a rotace. Motto ,,Aby dýchání nenudilo, vplétejme se při něm do ásan.“

Praktický seminář, zaměřený zejména na techniku předklánění. Tomu přizpůsobíme i nácvik techniky dýchání. Vyzkoušíme vybrané krije a dechová cvičení a to vše s cílem lépe si uvědomit oblast břicha a pánve. Vysvětlím a vyzkoušíme, na co si v předklonových pozicích dát pozor tak, abychom se vyhnuli chybám, které při pravidelném dlouhodobém opakování mohou přinést problémy. Na několika vybraných a dobře známých ásanách vyzkoušíme techniku předklánění. Poznatky z těchto pokusů pak zkusíme aplikovat i na obtížnější pozice. Zvládnutí techniky předklonů pak uplatníme i v rotačních pozicích vč. problematiky rotace hlavy. Zahájíme i nácvik nedestruktivního stoje na hlavě. Pokud mám shrnout celý program semináře do dvou slov, tak bude znít: Zvědomnění středu.

3. Nohy a ruce. Motto „Bolí tě záda? Uvědom si nohy!“

Postupně budeme probírat různé pozice ve stoji, a to z hlediska nohou a jejich propojení se středem. Vyzkoušíme jak vědomé zapojování nohou ovlivňuje a vytváří stijné ásany. Seminář svým zaměřením bude logicky navazovat na předchozí seminář věnovaný předklonům. Mj. si vyzkoušíme různé cviky na rozhýbání nohou. Podíváme se na kyčle a na to, jak je bezpečně rozhýbávat. V dalším se zaměříme na horní končetiny a jak s nimi nakládat, aby byly použitelné v převrácených pozicích jako je stoj na hlavě a stoj na předloktí. Koukneme se i na jednoduché pozice na rukou. Součástí semináře bude neopomenutelná technika dýchání.

4. Záklon. Motto: „Záklon nebolí, ale než se to jeden naučí…“

I tentokrát bude ústředním prvkem technika dýchání. Dýchání v záklonu je odlišné od techniky dýchání v předklonu. Je náročnější a předpokládá zvládnutí techniky dýchání v předklonu. Předpokladem je zvládnuté technicky správné předklánění a dýchání v něm. Motivačně pohovořím o tom, proč se zaklánět. Detailně projdeme „teorií“ záklonů, tzn. na co vše se zaměřit, co vše připravit, tzn. uvolnit a rozhýbat, tak aby finální záklon nebolel či dokonce neubližoval.

5. Technika opravování a dopomoci při cvičení jógy

V tomto semináři seznámím účastníky s bezpečným způsobem opravování a navádění žáků/klientů do základních tj. předklonových a rotačních pozic. Z obtížnějších ásan pak probereme záklon urdhva dhanurásana a stoj na hlavě širšásana. Budeme také probírat, na co je třeba u cvičících dávat pozor, co je potenciálně riskantní a co podstatné k povšimnutí. Probereme nejčastější „zásadní“ chyby. Hlavní, ale bude praxe. Prakticky vyzkoušíme na co koukat, na co dávat u cvičících pozor a kam a jak sahat. Povyprávím i o úskalích „profese“ Instruktor jógy, mj. o vyhoření, zraněních, spasitelském syndromu a jak se tomu vyhnout:)

Podmínky úspěšného dokončení studia Underground Yoga School:

1.) „Závěrečná práce“ – bude k odevzdání před závěrečným seminářem „Adjustment“. Práce bude zahrnovat mj. otázky: Co vás vedlo k účasti na tomto semináři? Jakou máte s jógou a s její výukou zkušenost? Co vám seminář dal a zda nabyté znalosti hodláte v budoucnu uplatňovat ve svých lekcích? Podrobnosti účastníci obdrží během 4. víkendu.

2.) Ochota a schopnost přijmout principy a zásady cvičení probírané během prvních čtyř seminářů – k dokončení je potřeba min. 3 semnináře plus poslední pátý – Adjustment.

Víc o tom, jak vidím tento kurz jógy : Rozhovory o Underground Yoga School s Šárkou Konečnou-Vojáčkovou

Ohlasy absolventů – výběr ze závěrečných pracíUnderground Yoga School – Ohlasy

Podrobnosti a termíny seminářů nového běhu: Underground Yoga School – 10. běh

Přihlášky přes rezervační systém Jógovny: jogovna.cz